Hieronder treft u aan het privacy beleid van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst te Vaassen. Deze stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08170775 (hierna te noemen: SVHV).
Dit privacy protocol beschrijft welke persoonsgegevens SVHV verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
 
SVHV
De SVHV is gevestigd aan de Wetstraat 12c,8172 CL Vaassen en is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Op de website van de SVHV, www.vrijwilligehulpdienstvaassen.nl wordt informatie gegeven over onze doelstellingen en activiteiten. Tevens treft u op deze site de contactgegevens en –personen aan. Contactpersoon met betrekking tot privacy-aangelegenheden is Tamme Bartels. Hij is te bereiken via tamme.bartels@kpnmail.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
De SVHV verwerkt uw persoonsgegevens, zowel van hulpverleners als van hulpvragers, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
De SVHV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het bestand van hulpvragers en vrijwillige hulpverleners vast te leggen en te actualiseren
– Hulpvragers en hulpverleners te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Bovengenoemde persoonsgegevens worden vastgelegd in een analoog bestand (zgn. “kaartenbak”) dat elke dag opgeborgen wordt in een afgesloten stalen kast in het kantoor van de SVHV. Vanwege de beperkte schaal waarbinnen de SVHV opereert zijn deze persoonsgegevens dus niet gedigitaliseerd. Daarnaast heeft onze organisatie niet de intentie om gevoelige persoonsgegevens te publiceren op onze website noch om gegevens te verzamelen van onze website-bezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke (dan wel foutieve) gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de privacy-contactpersoon dan verwijderen of corrigeren wij deze informatie.
  
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SVHV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: tot 5 jaar na de duur van de overeenkomst.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
SVHV verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SVHV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SVHV. Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of naar een door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de privacy-contactpersoon. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Na verificatie zullen wij de kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
SVHV wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bescherming persoonsgegevens
SVHV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de privacy-contactpersoon.

Wijzigingen in Privacy Policy
Het kan voorkomen dat dit privacy beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om ons privacybeleid regelmatig te bekijken op onze website.

Vastgesteld te Vaassen, juni 2018